שלום אורח   התחבר
 
תקנון האתר
 
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם
וכי לא תהא לו ואו למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או
יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע באתר.
 
 
1. אתר galboreg-shop.co.il הינו אתר המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
    כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה ייעשו אך ורק על פי הוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
    האמור בלשון זכר מתכוון גל ללשון נקבה ולהיפך.
2. הזכות לבצע קניה באתר ניתנת לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות ובני 18 שנים ומעלה.
    ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין.
3. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקי כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מהחברות הפועלות בישראל
    באמצעותן ניתן לבצע רכישה באתר לפי שיקול דעת "גלבורג שופ" .
4. מוסכם בזאת על הרוכש כי תנאי מוקדם לרכישה הינו קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי.
5. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד והם אינם כוללים מע"מ.
6. הקונה/הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
    שם פרטי+משפחה או שם תאגיד
    מס' תעודת זהות או מס' תאגיד
    כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' בית, ישוב ומיקוד.
    מס' הטלפון של הקונה/גולש ומס' פקס אם יש.
    כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.
    פרטי כרטיס האשראי כגון: מס' כרטיס ותוקף.
7. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשם לחברה את מחירו
   הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הקונה
8.  האתר יספק אך ורק מוצרים חדשים ותקינים.
9. החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל על פי
    שיקול דעתה הבלעדי.
10. האחריות של בעלת האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו ותקינותו
      של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
11. החברה תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום אשר נמסר ללקוח בהתאםלתנאי ההחזר הבאים:
      הקונה דיווח על תקלה/בעיה כלשהיא תוך 7 ימים מיום קבלת הסחורה.
      הסחורה הוחזרה לחברה תוך 14 יום מיום קבלת הסחורה.
      הסחורה הוחזרה באריזתה המקורית מבלי שנעשה בה כל שימוש.
12. החזרת הסחורה למחסננו תתבצע ע"י הלקוח כמו כן העלויות הנלוות לכך.
13. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר והלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן 
       ו/או ליבואן של המוצר.
14. במידה והסחורה לא תסופק לקונה בתוך 5 ימי עבודה מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את 
      מלוא התמורה. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה 
      בקשר לעסקה.
15. ידוע לקונה/גולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה 
     פלילית על פי חוק העונשין.החברה תהיה רשאית להעביר פרטים למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי לטיפול 
     בנושא זה.
16. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות תקלות מחשוב טלפוניה 
      ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או כל כח עליון אחר אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או
     אספקתם, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו אם שילם.
17. החברה מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי 
      באתר בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלישיים חיצוניים.
18. החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר 
      פורסם באתר במועד המכירה.
19. כל זכויות הקניין באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר,
      הינם בבעלות בלעדית של חברת "גלבורג שופ" ולאף אחד לא תהא כל זכות דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע 
     לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד.
20. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של קונה/גולש כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בראשון לציון.